ސޮސައިޓީ ފޯރ ހެލްތް އެޑިއުކޭޝަން (ޝީ) އަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ބޭނުންވެއްޖެ

SHE-ADM/12/579-I   ނަންބަރު:

   މިސޮސައިޓީއަށް ޤާނޫނީ ކަންކަމުގައި ލަފާ ދެއްވާނެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއް  ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.

   ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 31 އޮކްޓޯބަރ 2012 ގެ މެންދުރު 13.00 ގެ ކުރިން މިސޮސައިޓީއަށް ވަނަވަރާއި، ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑް ކޮޕީ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.

   އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް: ފޯން ނަންބަރ: 156 ext   3316231 އަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުން އެދެމެވެ.

2012 18 އޮކްޓޯބަރ

 

What do you think?

Name (required) :

Email (required) :

Website :