JOB VACANCY

SHE-ADM/13/001 -I Society for Health Education (SHE) is seeking an enthusiastic candidate for the following Post. Resource Mobilization Officer Expected Qualification:  Degree in Social Science and related field Duration: 6 Months (Starting from 1st Feb 2013) Salary: Negotiable depending on qualification and experience.   Terms of Reference Personality:                                                  Adaptability to read more…

ސޮސައިޓީ ފޯރ ހެލްތް އެޑިއުކޭޝަން (ޝީ) އަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ބޭނުންވެއްޖެ

SHE-ADM/12/579-I   ނަންބަރު:    މިސޮސައިޓީއަށް ޤާނޫނީ ކަންކަމުގައި ލަފާ ދެއްވާނެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއް  ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.    ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 31 އޮކްޓޯބަރ 2012 ގެ މެންދުރު 13.00 ގެ ކުރިން މިސޮސައިޓީއަށް ވަނަވަރާއި، ތަޢުލީމީ ސެޓްފިކެޓްތަކުގެ ކޮޕީ އަދި އައިޑީ ކާޑް ކޮޕީ ހުށަހެޅުއްވުން އެދެމެވެ.    އިތުރު މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުމަށް: ފޯން ނަންބަރ: 156 ext   3316231 އަށް ގުޅުއްވައިގެން މަޢުލޫމާތު ހޯއްދެވުން އެދެމެވެ. 2012 read more…

Invitation to submit Quotations for the following equipments

Society for Health Education requests interested parties to submit quotations for the following items:   All in one Black and White Laser Jet Printer – (Quantity 05) Printer Type: Multi-Function Laser Printer Max Print Speed: Up to 23 ppm letter and up to 22 ppm A4 Print Resolution: 600 x read more…

Vacancy Announcement – Consultant

Ref: SHE-PRJ/12/0587-I Date: 17th October 2012 VACANCY ANNOUNCEMENT Society for Health Education (SHE) hereby invites interested individuals to express interest to submit merits for consultancy of developing a screening protocol, forms and referral form for Gender based violence.   Summary of Job Responsibilities: Conduct a desk review of various laws, read more…

Announcement for the Post of Chief Executive Officer (CEO) of SHE

Ref: SHE-ADM/12/0427-l Society for Health Education (SHE) is a nation-wide non-profit, non-government organization well accepted by the country for its work in the field of health and social well-being of all the communities within the country. After 24 years, the organization has become one of the largest, most vibrant NGOs read more…

Expression of Interest

Ref: SHE-PRJ/12/00509-I                                                                                               Date: 30th September 2012 Society for Health Education is working on a three year project, SHE Core + Initiative, granted by International Planned Parenthood Federation through the support of the Australian Agency for International Development (AusAID). One of the main focus areas of the project is to increase read more…

World Suicide Prevention Day

September 10, 2012 marks the 10th anniversary of the World Suicide Prevention Day. With suicides and suicidal behavior becoming major health issue across the world, the World Health Organization (WHO) in collaboration with International Association for Suicide Prevention (IASP) observes this day as World Suicide Prevention Day to create awareness read more…

Poster Competition

Poster theme: Engaging Men to Stop Gender Based Violence (GBV) Society for Health Education (SHE) is an organization that is proactive in identifying and addressing crucial health and social concerns of the Maldives. Since its inception in 1988, the organization continues to explore options and means of enhancing the quality read more…

Celebration of International Youth Day 2012

International Youth Day has been celebrated every year on the 12th of August, since 1999. International Youth Day is the best time to commemorate the power and strength of the youth all around the globe. It is meant as an opportunity for governments and other interested parties to draw attention read more…

Expression of Interest

Ref: SHE-PRJ/12/0290-L                                                                                                                 Date: 24 July 2012   Society for Health Education is working on a three year project, SHE Core + Initiative, granted by International Planned Parenthood Federation through the support of the Australian Agency for International Development (AusAID). One of the main focus areas of the project is to read more…