Latest News

Radio Show appearance
Please tune into Dhivehi Raajjeyge Adu this morning at 10 am. SHE’s Counselling and Psychosocial Services Department, will be read more…
Family Day 2013
Secretary-General Ban Ki-moon’s message for 2013 “Families hold societies together, and inter-generational relationships extend this legacy over time. This year’s International read more…
JOB VACANCY
SHE-ADM/13/001 -I Society for Health Education (SHE) is seeking an enthusiastic candidate for the following Post. Resource Mobilization Officer read more…
ސޮސައިޓީ ފޯރ ހެލްތް އެޑިއުކޭޝަން (ޝީ) އަށް ޤާނޫނީ ވަކީލެއް ބޭނުންވެއްޖެ
SHE-ADM/12/579-I   ނަންބަރު:    މިސޮސައިޓީއަށް ޤާނޫނީ ކަންކަމުގައި ލަފާ ދެއްވާނެ ޤާނޫނީ ވަކީލެއް  ބޭނުންވެއްޖެއެވެ.    ވީމާ މިކަމަށް ޝައުޤުވެރިވެލައްވާ ފަރާތްތަކުން 31 އޮކްޓޯބަރ 2012 read more…
Invitation to submit Quotations for the following equipments
Society for Health Education requests interested parties to submit quotations for the following items:   All in one Black read more…
Vacancy Announcement – Consultant
Ref: SHE-PRJ/12/0587-I Date: 17th October 2012 VACANCY ANNOUNCEMENT Society for Health Education (SHE) hereby invites interested individuals to express read more…

Gallery

Upcoming Events

Radio Show appearance
Please tune into Dhivehi Raajjeyge Adu this morning at 10 am. SHE’s Counselling and Psychosocial Services Department, will be read more…
Family Day 2013
Secretary-General Ban Ki-moon’s message for 2013 “Families hold societies together, and inter-generational relationships extend this legacy over time. This year’s International read more…
World Suicide Prevention Day
September 10, 2012 marks the 10th anniversary of the World Suicide Prevention Day. With suicides and suicidal behavior becoming read more…

Follow us on:
facebook google twitter youtube

Affiliations and Partners

International Planned Parenthood Federation International Planned Parenthood Federation  is a global service provider and a leading advocate of sexual and read more…